top of page

差德里 · 松三姆潘先⽣

专⻓

 • 诉讼与纠纷解决

 • 仲裁案件

 • 国内外仲裁

 • ⾏政法

 • 刑法(政府官员)

 • 国际贸易法

就职经历

 • 法律咨询委员会有限公司

 • 卡能&帕那斯联合国际咨询公司(律师事务所)

 • 借调任职三井科技有限公司法律顾问

 • 借调任职泰国普利司通有限公司法律顾问

教育背景

 • 泰国他玛萨特大学法学⼠

 • 泰国他玛萨特⼤学法学硕⼠(刑法)

 • 辩护律师

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
bottom of page